Contact Us
Add : South Dajin Xian Zijing Village,Linghai Shuangyang Town,Jinzhou
Post Code : 121213
Phone : 0416-8303400   0416-8301813
Fax : 0416-8303401
E-mail : admin@lnygtc.com